Polityka prywatności

1. INFINITY GLASS S.C. z siedzibą w Będzinie, ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 8/36, 42-500 Będzin, („Spółka”) poważnie traktuje prywatność użytkowników strony oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych.


2. Przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej "stroną") prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami Polityki prywatności.


3. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie zasad regulujących wykorzystanie uzyskanych przez Spółkę danych osobowych użytkowników.


4. Spółka nie będzie sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim informacji o użytkownikach w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.


5. Spółka zbiera informacje, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika tylko wtedy, kiedy użytkownik sam zdecyduje się je podać.


6. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w związku z żądanymi informacjami i usługami, jak również w celach marketingowych oraz sprzedaży i udoskonalania produktów Spółki. Jednak Spółka nie dzieli się informacjami, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika ze stronami trzecimi w celach marketingowych, chyba że otrzyma od użytkownika wyraźną zgodę.


7. Użytkownik powinien upewnić się, czy komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności istnieje ryzyko, że używane dane mogą być ujawnione osobom trzecim.


8. Zasady zawarte w Polityce prywatności odnoszą się do informacji osobistej (danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa) pobranej przez Spółkę w trybie online oraz z komunikacji (przez strony internetowe, e-mail oraz inne narzędzia w trybie online). Zasady te nie stosują się do informacji pobranych z innych zasobów, poza online i komunikacją. Ponadto zasady te nie stosują się do zasobów w trybie online osoby trzeciej, do których link może się znajdować na stronach Spółki, a których zawartości ani praktyk prywatności Spółka nie kontroluje i za które nie ponosi odpowiedzialności.


9. Aby otrzymać pewne dodatkowe informacje o Spółce pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Spółkę tylko w celu wysyłania informacji związanych z działalnością Spółki. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję, wysyłając prośbę na adres: biuro.infinityglass@outlook.com.


10. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Polityki Prywatności. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.


11. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z niniejszej strony.


Nota prawna


1. Niniejsza nota prawna określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.infinityglass.pl („strona”), której właścicielem jest INFINITY GLASS S.C. z siedzibą w Będzinie, ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 8/36, 42-500 Będzin, („Spółka”).


2. Zawartość strony, wszelkie treści prezentowane na stronie (w tym bez ograniczeń tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie) stanowią prawnie zastrzeżoną własność intelektualną Spółki (lub firm partnerskich współpracujących ze Spółką) i jest prawnie chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Możliwe jest pobieranie informacji ze strony, jednak Spółka zachowuje wszelkie prawa do treści podanych na stronie albo informacji, na które powołano się na stronie.


3. Informacje zawarte na stronie podane są w celach informacyjnych. Reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych informacji w inny sposób niż dla celów informacyjnych, kopiowanie lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości treści zawartych na stronie, a następnie publiczne udostępnianie lub dystrybucja przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu informacji (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), jak również nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym. Prośby o zgodę na wykorzystanie treści podanych na stronie prosimy kierować mailem na adres: biuro.infinityglass@outlook.com


4. Niektóre elementy zdjęciowe, logotypy i teksty umieszczone na stronie są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów Spółka nie gwarantuje, że użycie materiałów wyświetlonych na stronie nie narusza praw innych podmiotów.


5. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane na stronie stanowią własność Spółki. Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do Spółki nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.


6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
7. Linki do witryn osób trzecich podane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Spółka nie wyraża żadnej opinii co do zawartości witryn którejkolwiek osoby trzeciej i zrzeka się odpowiedzialności za korzystanie z tych witryn, jak również za informacje podane przez osoby trzecie.


8. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Treści podane na stronie mają charakter informacyjny, a nie prawnie wiążący. Prosimy, aby nie polegali Państwo wyłącznie na informacjach zawartych na stronie przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów mogą Państwo uzyskać u naszych specjalistów.


9. Strona może zawierać informacje dotyczące zdarzeń przyszłych. Tego typu informacje zależą od wielu różnych czynników, w tym naukowych, biznesowych, ekonomicznych i finansowych; dlatego efekt tych czynników może się różnić od podanych na stronie.


10. Spółka nie bierze żadnej odpowiedzialności za używanie strony. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że otwierają i używają stronę wraz z zawartością na swą własną odpowiedzialność. Spółka ani żaden inny podmiot biorący udział w tworzeniu lub dostarczeniu strony nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne, wynikające z wejścia użytkownika na stronę, używania lub niemożności używania strony, ani za błędy lub przeoczenia w jej zawartości.


11. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszą notą prawną, polityką prywatności, polityką cookies, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Spółki. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać ze strony.


12. Spółka może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej noty prawnej, dokonując jej aktualizacji.